fbpx

Da li ste se nekada pitali šta je to zaista važno kada učite jedan strani jezik? Koliko toga biste morali savladati, a šta možda ne morate da postignete u prvim koracima? Koja znanja i vještine komunikacije je poželjno da steknete na početku, a koja tek u kasnijim fazama učenja? Koje kompetencije bi morao posjedovati vaš nastavnik, a kakva bi morala biti škola ili jezički centar u kojem posjećujem nastavu?

U narednom tekstu ćemo pokušati da vam damo odgovore na ova i neka druga pitanja vezana za učenje njemačkog jezika. Krenimo redom.

Od velikog značaja za učenje njemačkog jezika je svakako i Zajednički evropski referenti okvir za jezike – dokument koji je izdalo Vijeće Evrope u saradnji sa ALTE (Udruženje jezičnih ispitnih centara u Evropi) i EAQU- ALS (Evropsko udruženje za kvalitetne jezične usluge).

Šta je zapravo Zajednički evropski referenti okvir za jezike (ZEROJ)?

Suština navedenog dokumenta se svodi na konkretne sposobnosti komunikacije koje jedan polaznik kursa njemačkog jezika (u konkretnom slučaju) treba da savlada, a one su zasnovane na jezičkim vještinama koje obuhvataju: govorno izražavanje, razumijevanje slušanog teksta, razumijevanje pročitanog teksta i pismeno izražavanje. Navedene vještine će mnogi sigurno povezatu sa četiri dijela ispita Goethe-Instituta, poznata kao Hören, Lesen, Schreiben Sprechen.

Upravo iz gore navedenog razloga je Zajednički evropski referentni okvir za jezike (skraćeno ZEROJ) jedan od temelja za organizovanje natave u svim poslovnicama Glossa – centra za njemački jezik.

ZEROJ učenje njemačkog jezika temelji na savladavanju pomenutih vještina kroz tri osnovna jezička nivoa – A, B i C. Opis svakog nivoa se ukratko može predstaviti na sljedeći način:

Nivo Opis vještina
A1 Možete upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice kako biste opisali predmete i pojave. Možete napisati razglednicu ili kratku poruku, te razumjeti veoma kratak i jednostavan tekst.
A2 Možete razmijeniti riječi o nekim jednostavnijim društvenim temama, učestvovati u jednostavnim komunikacijama, iako obično ne možete dovoljno razumjeti kako biste samostalno održavali komunikaciju. Jednostavnim izrazima možete opisati svoju porodicu i druge ljude, uslove života itd.
B1 Nepripremljeni možete učestvovati u razgovorima o poznatim temama i temama od interesovanja. Možete prepričati priču ili sadržaj knjige ili filma, ali i opisati svoje reakcije. Možete razumjeti glavni sadržaj mnogih TV i radio programa o tekućim temama, te razumjeti standardni govor u poslu, školi, na odmoru, itd. Možete se snaći u većini situacija dok putujete u neku zemlju njemačkog govornog područja.
B2 Možete dati jasne, detaljne opise na niz tema u vezi sa svojom profesijom i interesovanjima. Možete dati mišljenje na određenu temu. Možete razumjeti većinu TV vijesti, programe tekućih poslova i većinu filmova na standardnom dijalektu. Možete koristiti jezik sa dozom rječitosti i spontanosti koji omogućavaju kontakt s izvornim govornikom. Možete učestvovati u diskusijama o poznatim temama, ističući svoje stavove.
C1 Uspješno i precizno možete formulisati i prenijeti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno možete opisati i predstaviti složene teme. Možete razumjeti posebne članke, čak i kad nisu u vezi sa vašom strukom. Možete se razgovijetno i spontano izraziti bez dužeg traženja izraza. Jezik možete koristiti uspješno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo napora možete razumjeti TV programe i filmove.
C2 Nema problema u razumijevanju bilo koje vrste govornog jezika, bilo živog ili emitovanog. Uspješno možete učestvovati u diskusijama na razne teme, te upotrebljavati idiome i kolokvijalizme.

Kako učiti njemački jezik u skladu sa normama ZEROJ-a?

Iz prethodno navedenog lako možemo shvatiti da se učenje njemačkog jezika bazira na konkretnim mogućnostima izražavanja i vještinama kojima polaznik (učenik) vlada. Dakle, kako biste pronašli odgovor na pitanje da li je vaša nastava njemačkog jezika kvalitetna, najbolje bi bilo da si prvo postavite jedno drugo pitanje: Šta mogu da izrazim/razumijem sa onim što sam naučio na kursu? Svoj odgovor uporedite sa opisima definisanim u gore navedenoj tabeli i vrlo brzo ćete znati da li je nastavnik obratio pažnju na značaj normi koje ZEROJ propisuje. Osjećate li se pomalo nesigurno kada razmišljate o ovim noramama i poredite ih sa stečenim znanjima, možda je vrijeme da preistpitate kvalitet nastave koju pohađate.

Kada prihvatimo da se učenje njemačkog jezika svodi na znanja koja praktično i u svakom trenutku možemo koristiti da bismo komunicirali, trebamo uzeti u obzir i činjenicu da je za sticanje jezičkih znanja potreban izvjestan fond časova, ukoliko se učenje odvija putem jezičkog kursa. Učenje jezika je proces koji zahtijeva vrijeme i to ono se ne može desiti “preko noći”. Stoga svaki kurs koji pohađate mora imati minimalni fond časova koji će vam omogućiti da jezik učite korak po korak i da stečena znanja i vještine kasnije možete koristiti u realnom okruženju. Koliko bi zaista časova minimalno morao da sadrži nivo i kurs, najbolje prikazuje sljedeća tabela:

Tabela prikazuje minimalni broj časova za kurs i za nivo, koji je neophodan kako bi polazn savladali ciljeve definisane Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Kursevi koji sadrže manji broj časova ne mogu polaznicima pružiti kvalitetno učenje njemačkog jezika.

Navedeni minimalni broj časova će omogućiti uspješno učenje polaznicima koji već vladaju jednim stranim jezikom, koji imaju izražene sposobnosti i navike učenja i koji se predano odluče da nauče njemački jezik, te koji već vladaju strategijama i tehnikama učenja.

Ukoliko na nivou A1 pohađate manji broj časova po kursu (kao što je to moguće na određenim kursevima u Glossa-centru), neophodno je da taj broj časova na narednim kursevima na višem nivou bude nadoknađen.

Kako na kraju da biram školu ili centar koji će mi pomoći da zaista naučim njemački jezik?

Ukoliko posmatrate školu u kojoj učite njemački jezik nešto detaljnije i pri tome na sljedeća pitanja možete odgovoriti sa “da”, na dobrom ste putu da savladate njemački jezik. U suprotnom biste možda trebali preispitati da li vam je isplativo ulagati vrijeme i novac u učenje jezika koje nije zasnovano na konkretnom cilju. Slijede pitanja:

  • Da li moj nastavnik organizuje časove prema ciljevima koje nalaže ZEROJ i da li me prati na tom putu dok ih ja postižem?
  • Da li moj nastavnik u učionici stvara osjećaj da sam u realnom okruženju u kojem praktično koristim njemački jezik (nastava usmjerena ka praktičnoj upotrebi jezika)?
  • Mjeri li moj nastavnik kako napredujem i izvještava li me o tome? Da li i šta poduzima ako nemam najbolje rezultate?
  • Posjećuje li moj nastavnik stručna usavršavanja koja mu omogućavaju uvid u savremene metode i principe u nastavi? Da li centar ili škola u kojoj radi organizuje takve programe usavršavanja?
  • Sadrži li moj kurs dovoljan broj časova i da li su tačno definisani ciljevi koje trebam postići? Jesam li upoznata/upoznat sa tim ciljevima?
  • Da li je škola u kojoj učim njemački jezik možda akreditovana od strane neke renomirane institutcije koja će potvrditi kvalitet nastave i poslovanja uopšte?
  • Organizuje li centar ili škola koju posjećujem aktivnosti mimo redovne nastave njemačkog jezika: književne i filmske večeri, jezičke radionice, druženja na manifestacijama tipičnim za njemačko govorno područje i slično?
  • Da li sam po završenom nivou sposobna/sposoban da aktivno koristim njemački jezik u oblasti govora, slušanja, čitanja i pisanja?

Pročitajte i naš članak na temu Kako izabrati pravu školu za učenje njemačkog jezika?

Želimo vam uspješno učenje njemačkog jezika!